شرط قراردادی و تفسیرحقوقی ازآن

موضوع رأی: فسخ معامله - سال صدور رأی: ۱۳۸۵ - استان محل صدور: اصفهان - شهر محل صدور: اصفهانشعبه صادرکننده: شعبه دهم محاکم تجدیدنظر استان اصفهانهیئت شعبه: آقایان صباغیان و عموئیسمت صادرکنندگان: رئیس شعبه و مستشار تأیید رأی: رأی به صورت قطعی صادر شده است.نکات آموزشی رأی:...۱-استنباط دادگاه از شرط قراردادی و تفسیر صحیح حقوقی از آن ویژگی بارز رأی است.۲-رأی دادگاه متضمن استدلال کافی در استوار کردن نتیجه حاصل از تحلیل حقوقی شرط است.۳-تحلیل و تفسیر تمایز شرط قراردادی در موضوع مورد اختلاف از خیار شرط ...

ادامه مطلب ...

/ 0 نظر / 45 بازدید