دادگاه های اختصاصی اداری مراجع شبه قضایی

مراجع مندرج در قانون شهرداری ۰۰۳ کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر موضوع ماده ۱۰۰ ۰۰۴ کمیسیون موضوع ماده ۷۷ ۰۰۵ کمیسیون موضوع تبصره بند ۲۰ ماده ۵۵ ۰۰۶ مراجع مالیاتی ۰۰۷ هیاتهای عالی بدوی و تجدید نظر انتظامی مالیاتی ۰۰۸ هیاتهای بدوی و تجدید نظر حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی، هیات ۳ نفره منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ۰۰۹ مراجع ثبتی و گمرکی ۰۱۰ هیات نظارت و شورای عالی ثبت ۰۱۱ کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر رسیدگی به اختلافات گمرکی ۰۱۲ مراجع...

ادامه مطلب ...

/ 0 نظر / 67 بازدید