خسارت عدم النفع در قانون ایران

پس از وضع قانون آئین دادرسی مدنی در مورخه شهریور ۱۳۱۸ تصریح کامل در این زمینه بعمل آمد و قانونگذار در مقام بیان کلی اقسام ضرر و اشاره به عدم النفع برآمد.الف ـ پیشینهٔ قانونگذاری:پیشینهٔ قانونگذاری و سیر تحولات مربوط را می توان به سه دوره تقسیم کرد.دورهٔ قبل از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی سابقدوره پس از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی سابقدورهٔ تصویب قانون آئین دادرسی مدنی جدید مصوب ۱۳۷۹۱ دوره اول: پیش از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی سابق مصوب ۲۵ شهریور ۱۳۱۸ (ماده ۷۲۸) دادگاهها در خصوص خسارات حاصله...

ادامه مطلب ...

/ 0 نظر / 60 بازدید