راهنمای حقوقی حقوق انرژی

مقدمه۱. تشکیلات وزارت نفت۱.۱فرآیند تاسیس، ساختار تشکیلاتی۱.۲وظایف و ماموریت ها۱.۳شرکت ها، سازمان ها و موسسات تابعه۲. قوانین و مقررات نفت و گاز۲.۱ قانون اساسی۲.۲ قوانین عادی۲.۲.۱ قانون نفت ۱۳۵۳۲.۲.۲ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ۱۳۵۶۲.۲.۳ قانون اساسنامه شرکت ملی گاز ایران ۱۳۵۶۲.۲.۴ قانون اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ۱۳۵۶۲.۲.۵ قانون نفت ۱۳۶۶۲.۲.۶ قوانین برنامه های توسعه و بودجه۲.۲.۷ قانون حداکثر توان مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب...

ادامه مطلب ...

/ 0 نظر / 50 بازدید