اداره تحقیقات فدرال F. B . I تاریخچه تاسیس سازمان FBI

سه حرف F . B . I نماینده و مشخص سه کلمه و مبین جمله ذیل است : Federac Bureau of invetigation که میتوان آن را بفارسی اداره تحقیقات فدرال و یا اداره تحقیقات دولت متحده نام گذاری کرد . این سازمان در سال ۱۹۰۸ بوسیله چرلز بناپارت Charles Bonapart دادستان کل آمریکا پایه گذاری شد و در بدو تاسیس از عده قلیلی مامورین مخصوص تحقیقات ترکیب و تشکیل یافته بود و بمثابه سازمان تحقیقاتی وزارت دادگستری آمریکا آغاز بکار کرد . با گذشت زمان بتدریج بر توسعه و اهمیت سازمان مزبور افزوده شد ، در ایام جنگ بین الملل اول ا...

ادامه مطلب ...

/ 0 نظر / 49 بازدید