جنایات بین المللی: حیطه قاعده آمره و تعهدات عام الشمول

نظر مترجم:

آنچه که ترجمه گردیده است  نوشتارییست به قلم و تحقیق آقای پروفسور شریف باسیونی متخصص در جرائم جنگی ، که نمایانگر مفهومی کلی از حیطه قواعد آمره و تعهدات عام الشمول می باشد، واژگانی که در دل خود انسانیت به معنای اعلا را جای داده اند ، آنچه انسان را به انسانیت خود رهنمون می سازد و آنچه که سرشت بدخوی و سرکش گرگ انسان هابزی را به زیر می کشد و طوق بندگی صلح طلبی کانت را بر گردنش می نهد ، آنچه را که مولود نحس فرعونیان، جباران ، ضحاکان و دیکتاتورهای اعصار است، قیام مصلحان بزرگ جامعه بشری را به دنبال داشته تا به زیرش کشانندوفرزندان خلف تفکرات کوروش اهورایی ، ارسطویی و افلاطونی و مسیحایی و موسوی و محمدی به فراست افتند و به آن سامانی دوباره بخشند و عنوانی تازه نصب نمایند که همانا (قواعد آمره و تعهدات عام الشمول) می باشد. ایده آلیسمی که به دست تفکراتی صلح طلب و بشر دوستانه چارچوب و سازو کاری مشخص جهت حفظ و حراست از صلح و امنیت جهانی یافته است ، تا هر جا که بر طبل جنگ کوفتند و ارابه های جنگی به راه انداختند و هر جا حقوق بنیادین بشری نقض گردید محکوم نمایند و ایضا مسببان را به سزای اعمالشان برسانند! تا تضمینی مناسب باشد جهت جلوگیری از جنایت علیه صلح ، علیه بشریت، و جنایات جنگی. اما در ورای این مولود مبارک و نوپای تمدن بشری که حاصل قرن ها فرازو نشیب است واقعیتی تلخ نهفته ، و آن اینکه متولیان امر خود در مظان اتهامند ! و تا جایی از این دستاورد بزرگ بشری محافظت خواهند نمود که منافعاشان اقتضا نماید!مواضعی که موجبات اختلافات عمیق میان تابعین اصلی حقوق بین الملل را فراهم آورده است. به هر روی همانطور که نظم نوین شکل گرفته در پرتو سازمان ملل متحد و بر اساس منشور آن که حاوی بخش اعظمی از قواعد آمره بین المللی است ، از دل جنگ ها و تراژدی های خونباروغم انگیز اول و دوم جهانی متولد شده که البته باید اذعان داشت به رغم همه مشکلات و کاستی ها و اعمال سلیقه ها ، ثمرات مثبتی هم به همراه داشته ، لذا شاید امروز که رفتار ریاکارانه حکومتهای رذالت پیشه و سیاست هاس یک بام و دو هوای متولیان حراست از صلح و امنیت بشری روند روبه رشد آن را به بن بست کشانده و بار سنگین حمایت از حقوق بنیادین انسانها را به دوش سازمان های مردم نهاد و اشخاص گزارده است ، شاید می رود تا از دل جنگی جهانگیر دیگر بر حسب تئوری های آخر الزمانی روند تکامل خود را نظاره گر باشد و به قول فیدل کاسترو امروز فردی در جمهوری خواهان آمریکا نامزد اصلی ریاست جمهوری است که فوق العاده جنگ طلب و از بین بدها بدترین است... و البته این طرف هم خاور میانه کانون درگیری های جهانی گردیده....جنگ پایانی قطعا در خاور میانه خواهد بود!

آنگاه که در گور آرمیده ایم

اگر آیندگان ، اگر فرزندانمان زندگی را ادامه دهند

نشانه آن است که ما در زمان خود برای حقیقت صلح و آزادی جنگیده ایم!

وینس تان لی 

ادامه مطلب ...

/ 0 نظر / 91 بازدید