مزاحمت خيابانی

اقا پسرامعمولابه سن بلوغ که ميرسندونيازجنسی پيداميکنند توکوچه وخيابون ـ سرچهارراهها
به دخترخانومای نازوهلو متلک ميگن و انارواذيت ميکنن.
اين مساله روازدوجهت ميتونيم بررسی کنيم:
اول از نظرقانون: مطابق ماده ۶۳۴ قانون مجازات ايران افرادی که در معابرعمومی
باعث مزاحمت واذيت وازاربانوان شوند به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم ميشوند.
اگرخودخانم اوراتحريک کرده باشديا اصلا شاکی نباشد قضيه فرق ميکند.
در صورت اول تخفيف مناسب برای مردداده ميشود.
ولی درصورت دوم اينطورنيست و چون اين عمل جنبه عمومی هم دارد مرد شرور
به مجازات می رسد.
درباره علل روانی و اجتماعی و جرم شناختی اين مساله مواردذيل قابل طرح است:
۱ـ تامين نبودن جوانان در خصوص نيازجنسی.
۲ـ تحريک عمدی توسط دخترخانمهاوزنان جوان.
۳ـ بيکاری جوانان به خصوص پسرها..............................
ادامه دارد...............

/ 1 نظر / 32 بازدید
سمانه

ممنونم.خيلی