نمخام وارد مقولاتي مثه فمنسم و ان حرفا بشم.
ول به نظر شما چه معابي در نظام حقوقي اران براي زن وجود دارد؟
حجاب
ارث
ده نصف مرد
گواهي در دادگاه
حق طلاق مرد
راست خانواده ازاز خصاص مرد است.
نظر شما چست؟