تجاوز به عنف
سرقت مسلحانه
اسيدپاشی
هواپيماربايی
کودک ازاری
ادمربايی
قاچاق انسان يااعضای بدن انسان
بمب گذاری
خرابکاری
جرايم انفورماتيک و کامپيوتری
و ...........................همگی ازثمرات مدرنيته هستند.
وحقوق مدرن در صدداست راه حلی برای انها بيابد.