بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

ماده واحده - به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش ، فحشا و هرزه نگاری (مصوب 4/3/1379هجری شمسی برابر با 25 مه 2000 میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد) به شرح پیوست ملحق شود و اسناد آن را نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع نماید.
تبصره 1 - مسؤولیت پیگیری اقداماتی که طبق این پروتکل برعهده دستگاه های اجرایی است و نیز تنظیم گزارش اقدامات یاد شده برعهده وزارت دادگستری می باشد.
تبصره 2 - ضمانت های جزایی که در ارتباط با جرائم مندرج در پروتکل در قوانین فعلی جمهوری اسلامی ایران منظور شده (از جمله مواد (82) تا (107) ، (110) ، (112) ، (121) تا (126) ، (138) ، (621) ، (639) ، (640) و (713) قانون مجازات اسلامی ، بند (4) اصل (43) و جزء (ج ) بند (6) اصل (2) قانون اساسی ، مواد (79) ، (171) و (172) قانون کار مصوب 26/8/1369، مواد (3) ، (4) و (5) قانون نحوه مجازات اشخاصی که درامور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند مصوب 24/11/1372 و ماده (16) قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 29/12/1353 توسط دستگاه های مسؤل اعمال می گردد و در مواردی که جهت تحقق اهداف پروتکل نیاز به پیش بینی مجازات های جدید یا تشدید مجازات های فعلی باشد ، لایحه لازم با نظر قوه قضائیه تهیه و برای سیر مراحل تصویب ارائه خواهد شد.

ادامه مطلب ...