۱) شکایت شاکی یا مدعی خصوصی

۲) اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن

۳) وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا باز پرس

۴) اظهار و اقرار متهم

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید