به عبارت دیگر دعوای خصوصی، برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه دیده مانند حق قذف و قصاص است. ( بند ب ماده ۹ ق.آ.د.ک)بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را در خواست کند،« شاکی» و هر گاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، « مدعی خصوصی» نامیده می شود. ( ماده ۱۰ ق.آ.د.ک)

برای ادامه مشاوره کلیک کنید