قانون مدنی در سه دوره قانون گذاری به تصویب رسیده است:جلد اول از ماده 1 الی 955 در دوره ششم قانون گذاری به تاریخ هجدهم اردیبهشت ماه 1307 و جلد دوم از ماده 956 الی 1206 در دوره نهم قانون گذاری :


از ماده 956 تا 975 در ششم بهمن ماه 1313 و از ماده 976 تا 1030 در بیست و هفتم بهمن ماه 1313 و از ماده 1031 تا 1061 در بیست و یکم اسفند ماه 1313 و از ماده 1062 تا 1119 در هفدهم فروردین ماه 1314 و از ماده 1120 تا 1157 در بیستم فروردین ماه 1314 و از ماده 1158 تا 1206 در نوزدهم فروردین ماه 1314 و از ماده 1207 تا 1335 در دوره دهم قانون گذاری :از ماده 1207 تا 1256 در اول مهر ماه 1314 و جلد سوم از ماده 1257 تا 1283 در سیزدهم مهر ماه 1314 و از ماده 1284 تا 1335 در هشتم آبان ماه 1314 از تصویب مجلس شورای ملی گذشت.


در طول سال های تا پیروزی انقلاب اسلامی بعضی الحاقات و اصلاحات در آن صورت گرفته است :


الف-لایحه قانونی اصلاح تبصره 988 و الحاق یک تبصره به ماده 989 مصوب 11/11/1337
ب-قانون اصلاح ماده 2قانون مدنی مصوب 29/8/1348
ج-قانون اصلاح ماده 977و تبصره ماده 988 مصوب 27/11/1348
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز اصلاحات و الحاقاتی در قانون مدنی به عمل آمده است :


-ابتدا قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 8/10/1361که به طور آزمایشی به مدت 5 سال به تصویب رسید و سپس در 14/ 8/ 1370 تحت عنوان اصلاح موادی از قانون مدنی با تغیراتی در مفاد یا عبارات، قانون مذکور به تصویب نهایی رسید.


- الحاق یک تبصره به ماده 1082 مصوب 29/4/1376.
- اصلاح ماده 1173 مصوب 11/8/1376.
اصلاح ماده 1184 مصوب 1/3/1379.
اصلاح ماده 1041 مصوب 27/9/1379 مجلس شورای اسلامی و تصویب 1/ 4/1381مجمع تشخیص مصلحت نظام.
- الحاق یک ماده به تبصره 1130 مصوب 3/7/1379 مجلس شورای اسلامی و تصویب 29/4/1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام.
- اصلاح ماده 1107 و 1110و 1133و الحاق یک تبصره به ماده 1133 مصوب 19/8/1381.
- اصلاح ماده 169 و الحاق یک تبصره به آن مصوب 6/5/1382 مجلس شورای اسلامی و تصویب 8/9/1382 مجمع تشخیص مصلحت نظام.